Algemene Voorwaarden

Wat u mag verwachten van Hondencentrum WRAF

 • Lessen worden uitsluitend gegeven door daartoe opgeleide instructeurs.

 • Tijdens de les is er ruimte voor vragen over het opvoeden en trainen van uw hond.

 • Gegevens die verstrekt worden via het inschrijfformulier of via de website worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

 • Algemene voorwaarden:

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur uw hond los te laten op of rond de leslocatie.

 • Uitwerpselen op en rond de leslocatie worden door de eigenaar van de hond opgeruimd.

 • In de kantine geldt een rookverbod.

 • Uw hond draagt tijdens de les een normale halsband met daaraan een normale riem.

 • De cursist is op tijd aanwezig voor de les, dit houdt in dat u bij voorkeur 15 minuten van tevoren op de leslocatie aanwezig bent.

 • Loopse teven zijn toegestaan op onze trainingen.

 • U dient tijdig aan ons door te geven wanneer u onverhoopt verhinderd bent voor trainingen van de vier en/of tweevoeters, uitgezonderd de groepscursussen. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak zijn wij helaas genoodzaakt u het afgesproken bedrag in rekening te brengen.

 • Uw cursusgeld behoort minimaal 1 week voor aanvang van de cursus/training op onze rekening zijn bijgeschreven. U kunt het bedrag over maken op rekeningnummer NL83RABO0154878170 (Rabobank) ten name van Hondencentrum WRAF. Alleen dan bent u verzekerd van een plek.

 • Als u uw aanmelding binnen 1 week voor aanvang of ná aanvang van de cursus annuleert zal er, wanneer u reeds betaald heeft, geen restitutie plaatsvinden. Heeft u nog niet betaald dan dient het cursusgeld alsnog binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te worden.

 • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij het recht om de cursus te annuleren.

 • Mocht u reeds betaald hebben dan zal er restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Wij behouden het recht om tijd, plaats en indeling van de cursus te wijzigen. U heeft in dit geval het recht uw aanmelding te annuleren.

 • Als er een les uitvalt dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een mail. Deze les wordt later ingehaald.

 • Door inzending van het aanmeldformulier verklaart u dat uw hond gezond is en alle verplichte entingen bezit.

 • Uw hond dient zo volledig mogelijk en op tijd ingeënt zijn. Op verzoek dient u een geldig inentingsbewijs te tonen.

 • Mocht uw hond gezondheidsproblemen hebben dan dient u dit ons te melden alvorens de les begint.

 • Mocht de hond onverhoopt langere tijd ziek zijn, dan kan er zonder bijbetaling een nieuwe cursus gevolgd worden. Bij overlijden van de hond wordt op uw verzoek het resterende cursusgeld teruggestort.

 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Hieronder valt schade aan derden, schade aan andere honden of personen die de training bezoeken en schade op of aan het trainingsveld. Cursisten zijn verplicht een WA-verzekering te hebben afgesloten. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA-verzekering.

 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen spullen. Bij diefstal of schade zijn wij niet aansprakelijk.

 • Hondencentrum WRAF kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen of tijdens de training van interne opname.

 • Hondencentrum WRAF heeft het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen.

 • Tijdens de lessen kunnen foto’s en films gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar dan dient u dit zelf schriftelijk aan te geven.

 

·Algemene Voorwaarden winkeltje

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. WRAF: Hondencentrum WRAF

 2. Klant: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met WRAF;

 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van WRAF

Rechtspersoon: Hondencentrum WRAF

Adres: Plaggeweg 90 8076 PM Vierhouten

Mandy van Gelder: 06 25 39 75 90

Emailadres: info@hondencentrumwraf.nl

KvK-nummer: 64944298

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling bij WRAF via de website, e-mail of op enige andere wijze.

 2. WRAF heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 4. Alle goederen blijven eigendom van WRAF tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt (bv. een speciale aanbieding), wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als WRAF gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WRAF niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt door middel van bestelling via de webshop, email of telefoon tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, lid 4.

 2. Door te bestellen via de website, e-mail of op enige andere wijze gaat de klant een overeenkomst aan met WRAF en geeft te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 3. In het geval van elektronische aanvaarding, bevestigt WRAF onverwijld ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de elektronische bevestiging om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn (bijvoorbeeld door technische problemen), dan zal WRAF binnen 48 uur via een andere weg de bevestiging kenbaar maken.

 4. Zolang de ontvangst van deze elektronische aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden en zal de betaling teruggestort worden.

 5. WRAF kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WRAF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingrecht

 1. De klant beschikt niet over een herroepingrecht. Aangezien het diepvriesproducten betreft kunnen afgeleverde producten niet teruggenomen worden. Bij aflevering of afhaling van de producten dient de bestelling gecontroleerd te worden door de klant. Na acceptatie vervalt het recht op retourneren van de producten.

Artikel 7 - De prijs

 1. Na het voltooien van een bestelling door een bepaalde klant, zal de prijs van de producten voor die bepaalde bestelling van die bepaalde klant niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

 2. Deze prijsgarantie vervalt indien de bestelling niet binnen uiterlijk twee weken afgehaald wordt of geleverd kan worden.

 3. In alle andere gevallen is WRAF gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakking, maar exclusief bezorgkosten

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. WRAF staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. WRAF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.

 2. De bestelde goederen worden door u afgehaald op ons afhaaladres in Zeewolde.

 3. Indien na de bestelling binnen twee weken geen persoonlijk contact (middels email of telefoon) tussen de klant en WRAF tot stand is gekomen, zodat geen afspraak tot levering gemaakt is, vervalt de bestelling.
  Er kunnen dan geen rechten meer aan ontleend worden door geen van beide partijen.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal WRAF het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 10 – Annuleren

 1. De klant kan de bestelling tot 24 uur voor levering annuleren, tenzij artikelen speciaal voor deze klant besteld zijn.

Artikel 11 - Betaling

 1. Bij bezorgen dient altijd vooraf betaald te zijn door het bedrag vooraf over te maken, tenzij nader overeengekomen.

 2. Betalen kan geschieden door vooraf het bedrag over te maken op bankrekening
  NL83 RABO 015.48.78.170 t.n.v. Hondencentrum WRAF of bij Hondencentrum WRAF te pinnen.

 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan WRAF te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft WRAF behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WRAF via email, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

 2. Bij WRAF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WRAF binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Privacy

 1. Indien een klant een bestelling plaatst via onze website bewaren wij het emailadres en de persoonlijke adresgegevens. Deze informatie wordt gebruikt om de klant op de hoogte te stellen van updates van onze website en om de klant te informeren over de voortgang van de bestelling.

 2. Persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. WRAF kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw (huis)dier ten gevolge van het gebruik van de producten. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten/conditie van uw (huis)dier dient u uw dierenarts te raadplegen.

 2. De op de website genoemde gewichten/maten/aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij WRAF bij het afhalen van het product door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

© 2017 Hondencentrum WRAF, Mandy van Gelder

Algemene Voorwaarden

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon